+6055260071
+6055280071
admin@nuruliman.org.my

Terma Penafian

Terma Penafian

Bahan-bahan mungkin mengandungi ketidaktepatan dan kesilapan tipografi. Kami menggunakan kemahiran dan penjagaan yang munasabah dalam membangunkan laman web ini tetapi kami tidak memberi sebarang jaminan mengenai ketepatan, ketersediaan atau kebolehpercayaannya atau kami tidak menjamin bahawa fungsi-fungsi yang terkandung di dalam laman web ini tidak terganggu atau bebas daripada kesilapan, bahawa laman web ini atau pelayannya akan bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain. Anda mengakui bahawa sebarang kebergantungan kepada nasihat, pendapat atau maklumat sedemikian adalah untuk risiko anda.


Pertubuhan Kebajikan Kasih Nurul Iman Negeri Perak berhak, mengikut budi bicara mutlaknya untuk membetulkan apa-apa kesilapan atau ketinggalan di mana-mana bahagian tapak. Kami boleh membuat apa-apa perubahan kepada laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis.


Bahan-bahan dalam laman web ini disediakan “Seperti ia” dan tanpa sebarang bentuk jaminan sama ada dinyatakan atau tersirat sepenuhnya sehingga dibenarkan menurut hukum yang berlaku. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan menahan laman web Pertubuhan Kebajikan Kasih Nurul Iman Negeri Perak terhadap sebarang tuntutan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tuntutan untuk fitnah, penolakan perdagangan, privasi dan pelanggaran hak harta intelektual) dan ganti rugi termasuk bayaran peguam dari mana-mana penghujahan oleh anda atau melalui akaun anda.